Buchhandlung Kronengasse - Aussenbeschriftung

Buchhandlung-Kronengasse-Aussenbeschriftung1Low.jpg#asset:706Buchhandlung-Kronengasse-Aussenbeschriftung2Low.jpg#asset:707Buchhandlung-Kronengasse-Aussenbeschriftung3Low.jpg#asset:708

Die Buchhandlung Kronengasse hat eine Aussenbeschriftung erhalten - unübersehbar.